Change Management

Versterk uw organisatiecultuur door aangepast
gedrag te introduceren

Begeleid uw teams op weg naar gedragsverandering

Weerstand tegen verandering is een natuurlijke reactie van vele mensen. Wanneer uw teams begrijpen wat u van hen verwacht, worden ze geactiveerd en dragen ze bij tot het succesverhaal van uw project.

Wanneer schakelt u onze changemanagers in?

U wilt het team geruststellen tijdens een verhuizing

U heeft een nieuw werkplekconcept geïntroduceerd maar de werkplek wordt niet goed gebruikt

Uw leidinggevenden geven het voorbeeld niet

U wenst te communiceren over de veranderingen

Uw werknemers laten bezittingen en documenten rondslingeren

U hebt een partner nodig om een changeplan uit te werken

Onze tools en diensten
op maat

Een succesvolle samenwerking hangt niet enkel af van een geslaagd ontwerp en het aanbieden van een vernieuwende infrastructuur. Het succes van uw werkplekconcept steunt vooral op de manier waarop de werkomgeving gebruikt wordt door de medewerkers. brainmove helpt u om het gebruik van de werkomgeving bij te sturen en het gedrag van uw medewerkers te veranderen.

Een goed changeplan is pragmatisch en geeft richting aan uw transitietraject. Het plan speelt in op de weerstand in de organisatie door de leidinggevenden te activeren. We zorgen voor begeleiding van de gebruikers en verspreiden op het juiste moment de noodzakelijke informatie in de organisatie. brainmove is Prosci certified en gebruikt de ADKAR methodiek bij het opstellen van uw changeplan. Wij geloven heel sterk in taktische participatie. We willen vooral discussiëren over het “hoe”. Het “waarom” leggen we vooraf vast in een heldere visie.

Via participatie en co-creatie komen we tot verandering in uw organisatie: van het ontwikkelen van een nieuwe missie tot correct gebruik van het werkplekconcept. We activeren hierbij alle medewerkers: het kader, de leidinggevenden en de mensen op de werkvloervloer. Een van onze methodieken is bijvoorbeeld het activeren van een ambassadeursgroep die de teams vertegenwoordigt. Ze komen samen om het “hoe” te bespreken. Hoe gaan we samenwerken in de toekomst? Hoe gaan we de werkplektypes gebruiken? Welke afspraken zijn hiervoor nodig? Veilige participatie zet problemen om in oplossingen.

Welk gedrag wordt verwacht in een activiteitsgebonden of hybride werkomgeving? Op welke manier gebruiken we de werkplekken? Welke afspraken zijn nodig om het thuiswerk in goede banen te leiden? Hoe gaan we om met bezoekers? brainmove helpt u om in uw organisatie snel duidelijke afspraken te maken en ze in een aantrekkelijk afsprakencharter te gieten. We beschikken over een participatieve en pragmatische methodologie om snel tot een heldere en gedragen afsprakenset te komen.

Het hybride werken heeft een significante impact op onze leiderschapsstijl. brainmove begeleidt leidinggevenden in het aansturen van hun teams op afstand. Samenwerken op afstand vraagt een aangepaste leiderschapsrol en heeft een belangrijke impact op het gedrag van de managers. Via opleidingen, workshops en coaching versterken we het leiderschap in uw organisatie. Heeft uw HR-afdeling al een leiderschapstraject uitgestippeld? Geen probleem! Onze experten ontwikkelen een aanpak die uw HR strategie perfect kan aanvullen.

Een vlotte hybride samenwerking is essentieel voor de innovatie en kennisdeling binnen uw organisatie. We ontwikkelen een begeleidingstraject op maat en ondersteunen via opleidingen, infosessies, workshops en coahing. De nadruk ligt hierbij op het bevorderen van de kennisdeling en het aanscherpen van de innovatie bij het samenwerken op afstand. Aan de hand van onze hybride scan brengen we de maturiteit in uw organisatie in kaart.

Verhuizen kan soepel en zonder stress wanneer u brainmove inschakelt. Wij begeleiden uw organisatie doorheen het hele verhuisproces. Wij inventariseren uw meubilair en IT materiaal. We werken een gedetailleerde planning uit, ontwikkelen een aanpak voor het inpakken en coördineren het gehele verhuistraject. Ondertussen brengt u rust in uw organisatie aan de hand van heldere verhuiscommunicatie.

Gedrag veranderen in de organisatie is haalbaar maar het vraagt een doorgedreven begeleidingstraject. De psychologen van brainmove beschikken over een arsenaal aan methodieken om via belonen en nudgen tot gedragsverandering te komen. Wil u de samenwerking verbeteren? Detecteert u contraproductief gedrag? Is het moeilijk om uw mensen te motiveren? We activeren het middenkader en zorgen aan de hand van workshops, opleidingen en infosessies voor een gedragen begeleidingstraject met als resultaat een significante gedragsaanpassing.

Om een succesvolle transitie mogelijk te maken is een helder communicatieplan noodzakelijk. brainmove brengt de basisboodschappen en stakeholders in kaart en ontwikkelt out of the box acties om uw mensen te informeren en te activeren. We zetten hierbij een waaier aan kanalen in en combineren steeds online acties met fysieke dragers. “You cannot over-communicate”: in de context van een veranderingstraject is dit een adagium dat wij nauw aan het hart dragen.

Bent u geïnteresseerd in veranderingsmanagement om zelf transitieprojecten te begeleiden? Voelt uw organisatie de nood aan een opleidingstraject op maat? We kunnen het succes van een verandertraject verhogen door leidinggevenden en projectmanagers te activeren in het proces. We bieden een opleidingstraject aan op maat van uw organisatie zodat u intern mensen kan opleiden die vervolgens zelf als changemanagers aan de slag kunnen. De consultants van brainmove zijn ook ADKAR certified. U kan dus rekenen op een beproefde en evidence-based aanpak.

Een nieuwe manier van werken heeft een grote impact op uw teams. brainmove bereidt uw medewerkers voor op deze verandering. Wij organiseren opleidingen op maat van uw doelgroep om hen te informeren en leerkansen aan te bieden om hun gedrag in de werkomgeving aan te passen. We doen dit aan de aan de hand van speelse en interactieve methodieken, zoals het Werkplekspel. De interactieve spelmethodiek zal u helpen om binnen uw organisatie gedrag, waarden en afspraken bespreekbaar te maken.

De thuiswerkplek maakt ondertussen deel uit van de geïntegreerde bedrijfsvoering. Processen worden van thuis uit ondersteund en dit heeft een impact op de kwaliteit van de samenwerking. brainmove evalueert de kwaliteit van het thuiswerk en werkt een actieplan uit om dit waar nodig bij te sturen. Ook in het uitwerken van een vernieuwend telewerkbeleid kunnen wij u ondersteunen.

Meten is weten! Indien we de juiste beslissingen willen nemen dan moeten we op een objectieve manier de huidige toestand van onze werkomgeving in beeld kunnen brengen. brainmove beheerst verschillende meetmethodieken waaronder het opzetten van een personeelsbevraging en het organiseren van gerichte focusgroepen. Wij werden ook gecertifieerd door Leesman. Aan de hand van deze onafhankelijke, kwantitatieve meetmethode kan u benchmarken met gelijkaardige organisaties in een internationale context. In het beste geval voeren we een voor- en nameting uit om zo de werkelijke impact van een traject in beeld te brengen.

Het veranderen van werkomgeving heeft vaak een significante impact op de samenwerking in de organisatie en kan aanleiding geven tot weerstand bij de medewerkers. Een voorbereid werkgever is er twee waard. Wij kunnen u ondersteunen bij het in kaart brengen van de veranderbereidheid in uw organisatie. Aan de hand van een slimme bevraging of via werkgroepen onderzoeken we waar de eventuele knelpunten zitten. We werken vervolgens een concreet actieplan uit om het veranderingstraject in goede banen te leiden.

Overschakelen naar een nieuwe manier van samenwerken gaat niet zonder slag of stoot. Het is noodzakelijk om na de inhuizing van een nieuwe werkomgeving de evolutie van de samenwerking van nabij op te volgen en gerichte verbeteracties uit te werken. Dit zijn dikwijls kleine ingrepen met een groot effect. Via een participatieve methodiek gaan we aan de slag. We detecteren verbeterpunten in samenwerking met de betrokken teams en maken een actieplan op maat.

"Het succes van een nieuwe werkomgeving hangt vooral af van de wijze waarop uw teams deze omgeving gebruiken en van de tools die ze ter beschikking hebben."

Onze klanten getuigen

U wil overgaan naar een hybride werkvorm? Uw traditionele werkomgeving is niet meer future proof? U bent op zoek naar een out-of-the-box aanpak?

Scroll naar boven