Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Offertes

 1. Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld. De aangeboden prijzen zijn exclusief btw. Al onze offertes zijn vrijblijvend.
 2. De offerte wordt omgezet in een bindende overeenkomst na goedkeuring van de klant zowel mondeling als schriftelijk via digitale middelen (e-mail, sms, whatsapp of andere digitale manieren) of per post.
 3. Als de klant na deze goedkeuring beslist om redenen buiten de wil of invloed van Workplace Strategy bvba om de diensten stop te zetten, behoudt Workplace Strategy bvba zich het recht om een factuur op te maken voor 50% van de overgebleven, niet-gefactureerde dagen zoals vermeld in de offerte.

Art. 2 Facturen

 1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na verzenddatum van de factuur, tenzij anders schriftelijk en expliciet overeengekomen tussen partijen.
 2. Betwistingen omtrent de factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Na deze datum kunnen geen betwistingen meer aanvaard worden.

Art. 3 Betaling

 1. Betaling gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer van Workplace Strategy bvba zoals vermeld op de factuur.
 2. Elke betalingsachterstand geeft Workplace Strategy bvba het recht om het lopende traject te schorsen tot wanneer de achterstand werd ingehaald
 3. Indien de factuur op de vervaldag niet werd betaald dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de wet van 02/08/02 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Workplace Strategy bvba tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 12% van de factuurbedragen, met een minimum van €50 ter dekking van de administratieve kosten van Workplace Strategy bvba. alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders en advocatenkosten worden doorgerekend aan de klant.
 4. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
 5. In geval van bankroet of insolventie van de koper zal Workplace Strategy bvba het recht behouden eender openstaand order te annuleren en vergoeding voor de annuleringskosten ontvangen.

Art. 4 Prestaties

 1. De prestaties zoals beschreven in de offerte zullen geleverd worden overeenkomstig de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. De opdrachtnemer zal op diens uitsluitende verantwoordelijkheid de goede uitvoering van de overeengekomen opdrachten verzekeren en in voorkomend geval instaan voor de naleving van de overeengekomen planning en uitvoeringstermijnen. Zij zullen worden geleverd volgens de regels der kunst en beantwoorden aan de hoogste professionele maatstaven.

 

 

Art. 5. Prijs

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer staat in de offerte. De facturatie zal maandelijks gebeuren.

 

Art. 6. Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer verbindt zich ten opzichte van derden tot een strikte geheimhouding i.v.m. de algemene informatie en elk document waarvan hij naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt. Deze verbintenis geldt zonder tijdsbepaling.
 2. Alle medewerkers van Workplace Strategy bvba hebben een contractuele verbintenis die deze geheimhouding specifieert. Dit geldt zowel voor vaste medewerkers als free lancers, werkstudenten en stagiaires.

Art. 7. Toepasselijk recht

 1. Op de huidige overeenkomst is Belgisch recht, inzonderheid de regels opgenomen in het Belgisch Burgerlijk Wetboek, van toepassing.

 

Art. 8. Bevoegde rechtbank

 1. Workplace Strategy bvba kan enkel worden gedagvaard voor de Vrederechter van het 4e kanton te Gent of de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

 

Art. 9 Privacy en GDPR

 1. Workplace Strategy bvba behandelt jouw gegevens met zorg en met respect voor jouw privacy. Organisaties die samenwerken met ons, gaan automatisch akkoord met het privacybeleid van Workplace Strategy bvba. Dit privacybeleid kan je op onze website nalezen.
Scroll naar boven